dinhchien

USDOLLAR - Tăng theo Bat Pattern tuần tiếp theo

Giá lên
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* Phải luôn stop loss. 50% cho tất cả các dự đoán.
- H4: đã có tín hiệu tăng mạnh.
- Daily: trở lại kênh giá với Real Divergence. Tuy nhiên, độ rộng MACD điểm c gần bằng 80% điểm a, nên cực kỳ cẩn thận giá sẽ kiểm tra lại đáy.
- H1 lực tăng rất đều.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.