dinhchien

USDOLLAR - tăng tiếp hoàn thành mô hình Garley

Giá lên
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- MACD - RSI cho tín hiệu buy
- Giá có biểu hiện tăng qua vùng giá trị (Volumn Profile)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.