dinhchien

USDOLLAR - Short again to next Month (11)

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* 50% for all predicting.
- Take profit all when USDOLLAR hits the EMA200 = Elliot wave 3 (Target 1).
- Indicator: MACD - RSI , FORCE INDEX .
- Look left to predict the right.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.