dinhchien

USDOLLAR - Kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới.

Giá lên
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- Khung ngày: tín hiệu kiểm tra lại đỉnh mạnh. Hiện tại giá từ chối 3 lần ở vùng giá trị, ngzy vùng sóng đối xứng (4). Kỳ vọng đi sóng (5)
- H4, H1: MACD , RSI , FORCE INDEX đều cho tín hiệu tăng.