dinhchien

USDOLLAR - Vẫn còn lực tăng đến cuối tháng 4 theo hình Butterfly

Giá lên
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- MACD - RSI cho tín hiệu tăng.
- Lưu ý: sóng điều chỉnh có MACD và RSI không rớt dưới đường cảnh báo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.