vandinhthanh2018

Buy and sell volume relative

11 lượt xem
0
Chỉ số tương đối giữa khối lượng mua và khối lượng bán
khung thời gian là 1 phút để tính
RBS = (Tổng khối lượng mua trong thời gian 1 phút - tổng khối lượng bán trong thời gian 1 phút )/ Tổng khối lượng mua bán trong thời gian 1 phút