FX:USDZAR   Đô la Mỹ / Rand Nam Phi
Buy theo Trendline tăng h1, khi nào giá lên biên trên kênh giá giảm h4 thì sell xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.