levanlinhepi

08/02 - USOIL chuẩn bị lên

Giá lên
BLACKBULL:USOIL.F   West Texas Intermediate Crude Oil Futures
USOIL đang dần hoàn thiện mô hình cờ tăng, chờ phá vỡ để mua lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.