NguyenThang33

Dầu đê ae - Long

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
TIn tức tác động trong thời gian vừa qua:
Tung Của phá giá đồng tiền của mình. Giá dầu thô Brent, đang tăng lên mạnh mẽ nên làm cho WTI cũng tăng. Nhưng chúng ta nên đợi giá phá vỡ mốc trước đó để xác nhận xu hướng tăng tiếp theo mô hình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.