DatTong

USOIL, WTI CRUDE OIL

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
- Giá đang hồi test hỗ trợ/ thị trường cấu trúc uptrend.
--> MUA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.