cuongdongphu

LONG USOIL

Giá lên
cuongdongphu Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
- Long USOIL khi giảm về fibo 61.8, ăn sóng hồi
RR: 1:2
Bình luận:
Dịch stoploss về điểm vào lênh
Giao dịch được đóng thủ công:
Chốt lời RR:11
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.