PhamTanPhat

Dầu thô-wti cập nhật

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
14 lượt xem
0
Cập nhật đếm sóng. Dự kiến giá sẽ đảo chiều giảm quanh vùng 69-70usd/barrel tương ứng song C của Expanded flat

Bình luận