NgocHaiPearlie

USOIL - Dầu có thể sẽ giảm trở lại.

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá dầu thời gian qua không biến động nhiều, trên thực tế nhu cầu dầu giảm, nguồn cung hiện tại vẫn đang dư thừa.
Có thể trong vài tháng tới giá dầu sẽ giảm lại mức 51$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.