anhnd1

USOIL - Mua trên H4

Giá lên
anhnd1 Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
USOIL có pha đảo trend khá đẹp ở H4
Mua với mục tiêu retest 60.88
Stoploss khi thủng 57.89
Đóng lệnh: dừng lỗ:
OIL sập hầm
Kèo thua toàn tập
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.