HHermes

Oil short 59, TP 54, SL 60

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dự báo oil lên tới 59 sẽ quay đầu giảm giá về 54