HHermes

Oil short 59, TP 54, SL 60

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dự báo oil lên tới 59 sẽ quay đầu giảm giá về 54
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.