tradafx

Đợi xuất hiện tín hiệu mua với OIL

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc tăng giá được xác nhận.
Giá hồi về vùng hỗ trợ 70.00.
Tại đây đợi xuất hiện các thiết lập tăng giá tại khung thời gian 1 giờ để có thể mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 74.00.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.