NangHn

USOil, có thể mua dần cho mục tiêu gần là 95

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá đã vượt qua box và cao nhất từ năm 2015. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ mua gom giá trên 76. mục tiêu gần là dưới 100 USD. vượt 100 thì lại ngưỡng khác. Giá cần dao động 1 vài tuần trên mức hiện tại. Nếu phá thủng về box xem xét cắt lỗ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.