xuanhaimmoer

USOIL - xuanhaimmoer

xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Phân tích ở trên biểu đồ

Mọi feed back và ý kiến góp ý mọi người comment ở dưới

Good luck every one !
Bình luận:
Done target 1 !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.