duongminhf1

Dầu Ý tưởng lớn

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Kịch bản dầu dường như đang lặp lại kịch bản của GOLD khi giá quay lại 1960 và sập
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.