GhostTraderIndexs

Rất lâu rồi mình không phân tich

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu thô hiện tại đang chịu áp lực rất về nhu cầu kinh tế, và sự cạnh tranh thị trường từ phía OPEC.
Đây là cơ hội mua vào trước khi quốc tế can thiệp vào giá Dầu thô.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.