GhostTraderIndexs

Dầu trong thời gian tới sẻ đạt $75

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Cơ hội nắm giữ dài hạn trong vài tháng tới tại vùng 51-52
Chiến lược giao dịch chi tiết tại Cộng Đồng F117
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.