GKFXPrimeVN

Nhân định dâu(WTI)

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu đang chịu áp lực giảm giá
khuyên nghị giao dịch:
short vùng 53 - 52.50
target 49-50
Đây chỉ là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc để quản lý rủi ro cho tài khoản của mình.

Bóng Ma.