GKFXPrimeVN

Nhân định dâu(WTI)

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu đang chịu áp lực giảm giá
khuyên nghị giao dịch:
short vùng 53 - 52.50
target 49-50
Đây chỉ là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc để quản lý rủi ro cho tài khoản của mình.

Bóng Ma.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.