GOLDTonyFX

Chiến lược Dầu 29/11 - Canh Bán xuống khi giá chạm vùng Supply.

Giá xuống
GOLDTonyFX Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
- Chúc mừng ae theo kèo hôm qua khi dầu đã đạt >300pips.
- Hôm nay chúng ta sẽ canh bán Dầu nhé.

Sell Dầu 78.3 - 78.8, SL 79.8, TP 77.3 - 76.3 - 75.3
Bình luận:
Dầu +50pips

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.