HHermes

Oil long 51.x - 5.2 target 57.x

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Oil long 51.x - 5.2 target 57.x
Sau khi Short oil vùng 60.x và chốt quanh 54.x. Dự đoán oil sẽ tạo nền quanh 52.x và bull lên quanh 57.x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.