HHermes

Oil long 51.x - 5.2 target 57.x

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Oil long 51.x - 5.2 target 57.x
Sau khi Short oil vùng 60.x và chốt quanh 54.x. Dự đoán oil sẽ tạo nền quanh 52.x và bull lên quanh 57.x