khoahuynh

05-07-2022: tiếp tục canh bán dầu

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá dầu trên đồ thị H1 vẫn tiếp tục xu hướng tăng khi mà giá vẫn đang giao dịch trên 2 đường MA. Giá liên tục sideway gần mức kháng cự 111 và hiện nay đang tạo ra một nến tăng có ý định breakout lên. Do đó kỳ vọng giá dầu sẽ breakout thực sự lên trên mức 111, tiếp tục tăng hướng về mục tiêu 112.50 - 113.50. Các kịch bản có thể như sau: nếu giá breakout lên 111.00 thì có thể mua lên đến mục tiêu 112.50. Nếu giá giảm thì có thể canh mua tại mức 109 nơi hợp lưu cùng đường MA20.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.