thanhnct91

Forecast Crude Oil - until end of 2019

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
After break the Symmetrical Triangle, Crude Oil will be fallen to
Target 1 : $46.65 / barrel
Target 2 : $32.95 / barrel

Forecast will effect from November to End of 2019

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.