phanthanhlamfx

MUA USOL Ở GIÁ DƯỚI 60-70

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Mua ở giá 60-70$ và tagert lợi nhuận ở giá 105$ bài phân tích này được Lâm phân tích vào ngày 21-02-2022
Mua ở giá 60-70$ và tagert lợi nhuận ở giá 105$ bài phân tích này được Lâm phân tích vào ngày 21-02-2022
Mua ở giá 60-70$ và tagert lợi nhuận ở giá 105$ bài phân tích này được Lâm phân tích vào ngày 21-02-2022
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.