Suka1708

OIL XTIUSD Trung Hạn Chờ Quan Sát.

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu đang sideway trong khung, để xem phá vỡ hộp nào.

Chờ quan sát thêm cho đảm bảo.

Suka hy vọng không vỡ hộp dưới để “ bay lên nào ta bay lên nào”.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.