xuanhaimmoer

USOIL - Quay lại xu hướng giảm

Giá xuống
xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Quay lại xu hướng giảm
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.