PKTeam

Canh Mua OIL

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
OIL đã phản ứng tăng sau khi test vùng zone và channel. Canh mua OIL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.