DatTong

USOIL, Dự đoán xu hướng dầu trên H1.

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
USOIL , Dự đoán xu hướng dầu trên H1.
HỒI GIÁ !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.