GhostTraderIndexs

Xu hướng Dầu

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Đà tăng chưa rõ rệt có thể đứt đoạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.