dinhchien

USOIL - Kỳ vọng quy luật tăng mới

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Daily: kỳ vọng test đáy tại MACD
- H4:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.