thislove02021994

Dầu giảm tiếp tục theo xu hướng

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Dầu phản ứng ở Keylevel h1 và tiếp tục đà giảm theo xu hướng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.