DatTong

USOIL, Dự đoán xu hướng trên D1 !

DatTong Premium Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dự đoán xu hướng trên D1.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
The price broken minor trendline. Move stoploss to entry !
Bình luận:
Take profit 1/2 volume, and move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận:
Dời stoploss vào entry !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.