tradinggold2019

Dầu có khả năng về vùng giá 51

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
giá phá trend tăng về vùng 51