tradinggold2019

Dầu có khả năng về vùng giá 51

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
giá phá trend tăng về vùng 51
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.