dinhchien

USOIL - Phương pháp giao dịch 3 màn hình & Price action 14/8

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng giảm và đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: điều chỉnh về vùng quá mua.
Màn hình 3 khung 1 giờ đã xuất hiện quy luật giảm mới theo màn hình 1 (Ngày) !!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.