hoangdhxstc

Chờ tín hiệu bán

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Xu hướng tuần và tháng là giảm, xu hướng ngày có tăng tạm thời => chờ bán

Điểm đẹp để entry với R:R tốt là 57,95 SL 58,85 TP 49, 40 .

Nếu tiếp tục xuống thì sẽ đứng ngoài chờ vì tỷ lệ R:R xấu