hoangdhxstc

Chờ tín hiệu bán

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Xu hướng tuần và tháng là giảm, xu hướng ngày có tăng tạm thời => chờ bán

Điểm đẹp để entry với R:R tốt là 57,95 SL 58,85 TP 49, 40 .

Nếu tiếp tục xuống thì sẽ đứng ngoài chờ vì tỷ lệ R:R xấu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.