LegacyVA

dầu: ngưỡng hỗ trợ

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
hiện tại dầu đang được hỗ trợ bỏi một kênh song song
tuy nhiên, cần theo dõi khả năng phá trend đi xuống