LegacyVA

dầu: ngưỡng hỗ trợ

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
hiện tại dầu đang được hỗ trợ bỏi một kênh song song
tuy nhiên, cần theo dõi khả năng phá trend đi xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.