NgocHaiPearlie

USOIL - Tăng điều chỉnh.

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
USD tiếp tục suy yếu ngắn hạn đẩy giá hàng hóa có dấu hiệu tăng điều chỉnh tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.