NguyenThang33

Dầu!!!!! Short

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Sell dầu theo Sóng 5 hoàn thành!