HOAIGOLD

DẦU UPDATE TUẦN MỚI 25/4 ĐẾN 29/4

Giá lên
FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
dầu như nhận định tuần trước chạm neckline của mô hình vai đầu vai đã quay đầu giảm mạnh ,
kế hoạch đánh dầu canh buy lại quanh vùng 95 hỗ trợ của đáy cũ , sl dưới đáy cũ và nuôi dài hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.