FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- dầu hôm nay buy để ăn nhịp hồi , sell khi giá 85.5-86 , dầu dao động mạnh nên đi volume nhỏ và có cài sl để quản trị vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.