FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- dầu tiếp tục sw quanh 82-88 , hôm qua dù lệnh buy đầu tiên bị sl nhưng lệnh sau đã lấy lại rất nhiều , tỷ lệ r:r 1:3.5, mà còn đi volume to thì ăn đậm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.