FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- dầu vẫn đang giảm ưu tiên sell sẽ ok hơn vùng sell nhẹ 86.5 sell mạnh 87.5 , điểm cắt lỗ cách giá sell 1 giá và tp thì 2-3 giá , tức tỷ lệ R:R 1:2 hoặc 1:3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.