FX:USOILSPOT   WTI Light Sweet Crude Oil Future SPOT
- 2 phiên gần nhất dầu giảm mạnh hôm nay đánh ăn nhịp hồi. cứ từ 76-76.7 là múc lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.