WHSELFINVEST:USTECH100CFD   US Tech 100 CFD
Khả năng cao sẽ đi lên key lever của khung D để retest tạo thành mô hình 2 đỉnh để đâm xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.