Cowboyyy

VCB - Đi từ cái nhìn tổng quan

HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
  • Chart M: Ta có thể thấy sự tăng giá không hoàn toàn bền vững.
    Chart W: Ta cũng có thể thấy sự tăng giá ở trend ngắn đây
    Đường giá đang phân vân tại mức giá 95K ~ 1.618% theo Fibonacci
    Fibonacci theo xu hướng cũng cho kết quả tương tự
    Dự kiến tương lai giá có thể về

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.