dangstrongdd

VCB đã tăng quá cao

Giá xuống
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Mức giá an toàn có thể nắm giữ là về dưới 70K. Không nên mua đuổi theo cp này do đã tăng nóng trong một thời gian dài, Thoòng tin hỗ trợ cũng hết.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.