HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
.
Bình luận: Đợi thêm vì đang là sự phân vân.